Beta version 2.0 User: Guest      Log in Register

Example: Poŝtelefono elektu

Selekti la poŝtelefonon kun Analitical Hierarchy Process 

Mi volas aĉeti poŝtelefonon.
Mi ne scias kiel elekti unu inter tri modeloj, kiujn mi ŝatas.   
 
 
   

Eble AHP povas helpi vin.

 

Hi!
Kion vi pensas?


 
Mi volas aĉeti poŝtelefonon,
sed mi ne scias
kiel decidi kion
unu al
aĉeti..
 
 A, H, kio?


 AHP
(Analytical
Hierarkio
Procezo)
estas
procezo
  por evoluantaj
nombra poentaro
al rango
ĉiu
decido alternativo bazita sur kiel bone ĉiu alternativo renkontas la decido faristo kriteriojn
.
  ĝi sonas
tro
komplika
al mi.
Sed, ni
provi.


Kio karakterizaĵoj de poŝtelefono estas grava por vi?
 
Nu, mi volas ke tio estu bona kvalito, labori adekvate kaj kiel atendis la tutan tempon, tiam bateria vivo kiu ne estas mallonga. Kompreneble, estas grave rigardi bela kaj havi aliajn utilajn funkciojn kiel mp3, fotilo kun alta distingivo, radioaparato kaj iuj aliaj aĵoj.

Granda! Do, via kriterioj per kiuj
vi elektos ideala poŝtelefono
ĉar vi estas la kvalito, vivo
kuirilaro, dezajno, kaj
aliaj karakterizaĵoj.
 

Jes!           
 
 Ni montri gxin tiamaniere: Kiujn kriteriojn estas la plej grava por vi?
 
                  Kaj nun kio?
 


Nu, la kvalito estas por mi pli grava tiam vivo kuirilaro ... kaj desegni iom pli gravaj
tiam kvalito. Mi ne ŝatus
 havi malbelan poŝtelefonon kun
bona kvalito, kaj tiam mi ne
Want It havi malalta kuirilaro eĉ
se ĝi estas bone desegnita poŝtelefono.
Uh, tio estas malfacila por mi por difini
la rango de kriterioj.


 Neniu problemo.
AHP estas
idealo
  metodo
  por tia
situacio
j
.

Sur
123ahp.com
sur la
skalo 1-9
elektu
graveco
  el
ĉiu
kriterioj
al alia
  unu akiri
iliaj
rango.
 

 En la sama principo kompari la ĉelo
 telefonoj de ĉiu kriterio.
 
 Hm, ĝi aspektas simpla.
 Mi eniris mian tutan preferoj.

 O.K.
per
la lasta
  klaku vin
  ricevas
la rezulto.
rango de
alternativojn
  kaj kriterioj
volas
montri supren. 
 
Do, tiu estas la poŝtelefono kiu plej persvadas mia
preferoj kaj kriterioj.


         Por pliaj detaloj vi povas
alklaki la "detaloj".
    Aldone vi povas fari detalan
    analizo kaj kompari la posicionó
    alternativoj kun kostoj aŭ kontroli la
    Simila kazo en decido biblioteko.
  

   Kio se mi ŝanĝi mian menson en iuj prefero
 aŭ kriterioj?


              Simple
ŝanĝo
selektitaj valoro
sur la skalo
  kaj vi
  povas iri
  reen sur
ajna paŝo.
per libera
enskribo
vi povas savi
via
kalkulo
de decido
  procezo
kaj poste
ŝanĝi ĝin.
Vi povas ankaŭ
  proponi
  por aliaj
  via kalkulo
  aŭ ŝablono
  kaj iru tra
  decido biblioteko.    

Granda!
Neniu pli problemoj
kun decidado por mi!

 

      


Ĉu tio estas
AHA
efekto
en via
kazo?

 

 

Atendu minuton! Mi povas elekti en la
  sama metodo aŭtoj, domo, provizantoj,
projektoj.. Rajto?

Nur por unu minuto!
Vi estas decidanto!
123ahp.com estas bonega ilo
  kiu povas helpi vin fari gxin
  kaj analizi ĝin.
Laŭ viaj preferoj
kaj via kriterioj estas via
respondecon. Vi faras
via elekto kaj via decido.  Mi havas ĝin!                                        

  Mia elekto, mia decido
  

 

I want to buy a cell phone.
I do not know how to choose one among three models which I like.   
 
 
   

Maybe AHP can help you.

 

Hi!
What's
up?


 
I want to buy a cell phone,
 but
I do not know 
how to decide which 
one to 
buy.
 
 A, H, what?

 
AHP 
(Analytical
Hierarchy
Process) 
is 
a process
 for developing 
a numerical score 
to rank 
each 
decision alternative based on how well each alternative meets the decision maker’s criteria.
  It sounds
to 
complicated
to me.
But, let's
try. 


 What characteristics of cell  phone are important to you?
 
Well, I want it to be good quality, to work properly and  as expected all the time, then battery life that it is not short. Of course, it is important to look nice and to have other useful features like mp3 player, camera with high resolution, radio and some other stuff.

Great! So, your criteria by which
 you will choose ideal cell phone
 for you are the quality, life
 battery, design, and
 other features.
 

Yes!           
 
  Let's show it like this :  Which criteria is the most important to you?
 
                  And now what?
 


Well, the quality is for me more important then life battery ...and design a little more important 
then quality. I would not like to
 have an ugly cell phone with 
good quality, and then I do not
 want it to have low battery even
 if it is well designed cell phone.
 Uh, it is hard for me to define 
the rank of criteria. 


 No problem.
AHP is 
ideal
 method
 for such 
situations.

On
123ahp.com
on the 
scale 1-9
select the 
importance
 of 
each 
criteria
to another
 one to get 
their 
ranking.
 

 In the same principle compare the cell 
 phones by each criteria.
 
 Hm, it looks simple.
 I entered all my preferences.

 O.K.
By 
the last
 click you
 get 
the result.
Rank of 
alternatives
 and criteria 
will 
show up.


 
 
So, this is the cell phone that best fits my 
preferences and criteria.

         For more details you can 
click on the "details".
   Aditionaly you can make a detailed
   analysis and compare the ranked 
   alternatives with costs or check the 
   similar case in decision library.
  

   What if I change my mind in some preference
 or criteria?


 
Simply 
change 
selected value
on the scale
 and you
 can go
 back on 
any step.
By free 
registration
you can save 
your 
calculation 
of decision
 process
and later 
change it.
You can also
 propose
 for others
 your calculation
 or template
 and go through
 decision library.


    

Great! 

No more problems 

with decision making for me!

 

      


Is that 

AHA

effect 

in your

case?

 

 

Wait a minute! I can select in the 
 same method 
cars, house, suppliers, 
projects and etc. Right?

Just to a minute!
You are decision maker!
123ahp.com is excellent tool
 that can help you to make it
 and analyze it.
Based on your preferences 
and your criteria it is your 
responsibility. You are making 
your choice and your decision. 
  I got it!                                         

  
My choice, My decision 


 

 

I want to buy a cell phone.
I do not know how to choose one among three models which I like.   
 
 
   

Maybe AHP can help you.

 

Hi!
What's
up?


 
I want to buy a cell phone,
 but
I do not know 
how to decide which 
one to 
buy.
 
 A, H, what?

 
AHP 
(Analytical
Hierarchy
Process) 
is 
a process
 for developing 
a numerical score 
to rank 
each 
decision alternative based on how well each alternative meets the decision maker’s criteria.
  It sounds
to 
complicated
to me.
But, let's
try. 


 What characteristics of cell  phone are important to you?
 
Well, I want it to be good quality, to work properly and  as expected all the time, then battery life that it is not short. Of course, it is important to look nice and to have other useful features like mp3 player, camera with high resolution, radio and some other stuff.

Great! So, your criteria by which
 you will choose ideal cell phone
 for you are the quality, life
 battery, design, and
 other features.
 

Yes!           
 
  Let's show it like this :  Which criteria is the most important to you?
 
                  And now what?
 


Well, the quality is for me more important then life battery ...and design a little more important 
then quality. I would not like to
 have an ugly cell phone with 
good quality, and then I do not
 want it to have low battery even
 if it is well designed cell phone.
 Uh, it is hard for me to define 
the rank of criteria. 


 No problem.
AHP is 
ideal
 method
 for such 
situations.

On
123ahp.com
on the 
scale 1-9
select the 
importance
 of 
each 
criteria
to another
 one to get 
their 
ranking.
 

 In the same principle compare the cell 
 phones by each criteria.
 
 Hm, it looks simple.
 I entered all my preferences.

 O.K.
By 
the last
 click you
 get 
the result.
Rank of 
alternatives
 and criteria 
will 
show up.


 
 
So, this is the cell phone that best fits my 
preferences and criteria.

         For more details you can 
click on the "details".
   Aditionaly you can make a detailed
   analysis and compare the ranked 
   alternatives with costs or check the 
   similar case in decision library.
  

   What if I change my mind in some preference
 or criteria?


 
Simply 
change 
selected value
on the scale
 and you
 can go
 back on 
any step.
By free 
registration
you can save 
your 
calculation 
of decision
 process
and later 
change it.
You can also
 propose
 for others
 your calculation
 or template
 and go through
 decision library.


    

Great! 

No more problems 

with decision making for me!

 

      


Is that 

AHA

effect 

in your

case?

 

 

Wait a minute! I can select in the 
 same method 
cars, house, suppliers, 
projects and etc. Right?

Just to a minute!
You are decision maker!
123ahp.com is excellent tool
 that can help you to make it
 and analyze it.
Based on your preferences 
and your criteria it is your 
responsibility. You are making 
your choice and your decision. 
  I got it!                                         

  
My choice, My decision 


 

 

I want to buy a cell phone.
I do not know how to choose one among three models which I like.   
 
 
   

Maybe AHP can help you.

 

Hi!
What's
up?


 
I want to buy a cell phone,
 but
I do not know 
how to decide which 
one to 
buy.
 
 A, H, what?

 
AHP 
(Analytical
Hierarchy
Process) 
is 
a process
 for developing 
a numerical score 
to rank 
each 
decision alternative based on how well each alternative meets the decision maker’s criteria.
  It sounds
to 
complicated
to me.
But, let's
try. 


 What characteristics of cell  phone are important to you?
 
Well, I want it to be good quality, to work properly and  as expected all the time, then battery life that it is not short. Of course, it is important to look nice and to have other useful features like mp3 player, camera with high resolution, radio and some other stuff.

Great! So, your criteria by which
 you will choose ideal cell phone
 for you are the quality, life
 battery, design, and
 other features.
 

Yes!           
 
  Let's show it like this :  Which criteria is the most important to you?
 
                  And now what?
 


Well, the quality is for me more important then life battery ...and design a little more important 
then quality. I would not like to
 have an ugly cell phone with 
good quality, and then I do not
 want it to have low battery even
 if it is well designed cell phone.
 Uh, it is hard for me to define 
the rank of criteria. 


 No problem.
AHP is 
ideal
 method
 for such 
situations.

On
123ahp.com
on the 
scale 1-9
select the 
importance
 of 
each 
criteria
to another
 one to get 
their 
ranking.
 

 In the same principle compare the cell 
 phones by each criteria.
 
 Hm, it looks simple.
 I entered all my preferences.

 O.K.
By 
the last
 click you
 get 
the result.
Rank of 
alternatives
 and criteria 
will 
show up.


 
 
So, this is the cell phone that best fits my 
preferences and criteria.

         For more details you can 
click on the "details".
   Aditionaly you can make a detailed
   analysis and compare the ranked 
   alternatives with costs or check the 
   similar case in decision library.
  

   What if I change my mind in some preference
 or criteria?


 
Simply 
change 
selected value
on the scale
 and you
 can go
 back on 
any step.
By free 
registration
you can save 
your 
calculation 
of decision
 process
and later 
change it.
You can also
 propose
 for others
 your calculation
 or template
 and go through
 decision library.


    

Great! 

No more problems 

with decision making for me!

 

      


Is that 

AHA

effect 

in your

case?

 

 

Wait a minute! I can select in the 
 same method 
cars, house, suppliers, 
projects and etc. Right?

Just to a minute!
You are decision maker!
123ahp.com is excellent tool
 that can help you to make it
 and analyze it.
Based on your preferences 
and your criteria it is your 
responsibility. You are making 
your choice and your decision. 
  I got it!                                         

  
My choice, My decision 


 

 

I want to buy a cell phone.
I do not know how to choose one among three models which I like.   
 
 
   

Maybe AHP can help you.

 

Hi!
What's
up?


 
I want to buy a cell phone,
 but
I do not know 
how to decide which 
one to 
buy.
 
 A, H, what?

 
AHP 
(Analytical
Hierarchy
Process) 
is 
a process
 for developing 
a numerical score 
to rank 
each 
decision alternative based on how well each alternative meets the decision maker’s criteria.
  It sounds
to 
complicated
to me.
But, let's
try. 


 What characteristics of cell  phone are important to you?
 
Well, I want it to be good quality, to work properly and  as expected all the time, then battery life that it is not short. Of course, it is important to look nice and to have other useful features like mp3 player, camera with high resolution, radio and some other stuff.

Great! So, your criteria by which
 you will choose ideal cell phone
 for you are the quality, life
 battery, design, and
 other features.
 

Yes!           
 
  Let's show it like this :  Which criteria is the most important to you?
 
                  And now what?
 


Well, the quality is for me more important then life battery ...and design a little more important 
then quality. I would not like to
 have an ugly cell phone with 
good quality, and then I do not
 want it to have low battery even
 if it is well designed cell phone.
 Uh, it is hard for me to define 
the rank of criteria. 


 No problem.
AHP is 
ideal
 method
 for such 
situations.

On
123ahp.com
on the 
scale 1-9
select the 
importance
 of 
each 
criteria
to another
 one to get 
their 
ranking.
 

 In the same principle compare the cell 
 phones by each criteria.
 
 Hm, it looks simple.
 I entered all my preferences.

 O.K.
By 
the last
 click you
 get 
the result.
Rank of 
alternatives
 and criteria 
will 
show up.


 
 
So, this is the cell phone that best fits my 
preferences and criteria.

         For more details you can 
click on the "details".
   Aditionaly you can make a detailed
   analysis and compare the ranked 
   alternatives with costs or check the 
   similar case in decision library.
  

   What if I change my mind in some preference
 or criteria?


 
Simply 
change 
selected value
on the scale
 and you
 can go
 back on 
any step.
By free 
registration
you can save 
your 
calculation 
of decision
 process
and later 
change it.
You can also
 propose
 for others
 your calculation
 or template
 and go through
 decision library.


    

Great! 

No more problems 

with decision making for me!

 

      


Is that 

AHA

effect 

in your

case?

 

 

Wait a minute! I can select in the 
 same method 
cars, house, suppliers, 
projects and etc. Right?

Just to a minute!
You are decision maker!
123ahp.com is excellent tool
 that can help you to make it
 and analyze it.
Based on your preferences 
and your criteria it is your 
responsibility. You are making 
your choice and your decision. 
  I got it!                                         

  
My choice, My decision 


 

 

I want to buy a cell phone.
I do not know how to choose one among three models which I like.   
 
 
   

Maybe AHP can help you.

 

Hi!
What's
up?


 
I want to buy a cell phone,
 but
I do not know 
how to decide which 
one to 
buy.
 
 A, H, what?

 
AHP 
(Analytical
Hierarchy
Process) 
is 
a process
 for developing 
a numerical score 
to rank 
each 
decision alternative based on how well each alternative meets the decision maker’s criteria.
  It sounds
to 
complicated
to me.
But, let's
try. 


 What characteristics of cell  phone are important to you?
 
Well, I want it to be good quality, to work properly and  as expected all the time, then battery life that it is not short. Of course, it is important to look nice and to have other useful features like mp3 player, camera with high resolution, radio and some other stuff.

Great! So, your criteria by which
 you will choose ideal cell phone
 for you are the quality, life
 battery, design, and
 other features.
 

Yes!           
 
  Let's show it like this :  Which criteria is the most important to you?
 
                  And now what?
 


Well, the quality is for me more important then life battery ...and design a little more important 
then quality. I would not like to
 have an ugly cell phone with 
good quality, and then I do not
 want it to have low battery even
 if it is well designed cell phone.
 Uh, it is hard for me to define 
the rank of criteria. 


 No problem.
AHP is 
ideal
 method
 for such 
situations.

On
123ahp.com
on the 
scale 1-9
select the 
importance
 of 
each 
criteria
to another
 one to get 
their 
ranking.
 

 In the same principle compare the cell 
 phones by each criteria.
 
 Hm, it looks simple.
 I entered all my preferences.

 O.K.
By 
the last
 click you
 get 
the result.
Rank of 
alternatives
 and criteria 
will 
show up.


 
 
So, this is the cell phone that best fits my 
preferences and criteria.

         For more details you can 
click on the "details".
   Aditionaly you can make a detailed
   analysis and compare the ranked 
   alternatives with costs or check the 
   similar case in decision library.
  

   What if I change my mind in some preference
 or criteria?


 
Simply 
change 
selected value
on the scale
 and you
 can go
 back on 
any step.
By free 
registration
you can save 
your 
calculation 
of decision
 process
and later 
change it.
You can also
 propose
 for others
 your calculation
 or template
 and go through
 decision library.


    

Great! 

No more problems 

with decision making for me!

 

      


Is that 

AHA

effect 

in your

case?

 

 

Wait a minute! I can select in the 
 same method 
cars, house, suppliers, 
projects and etc. Right?

Just to a minute!
You are decision maker!
123ahp.com is excellent tool
 that can help you to make it
 and analyze it.
Based on your preferences 
and your criteria it is your 
responsibility. You are making 
your choice and your decision. 
  I got it!                                         

  
My choice, My decision 


 

 

I want to buy a cell phone.
I do not know how to choose one among three models which I like.   
 
 
   

Maybe AHP can help you.

 

Hi!
What's
up?


 
I want to buy a cell phone,
 but
I do not know 
how to decide which 
one to 
buy.
 
 A, H, what?

 
AHP 
(Analytical
Hierarchy
Process) 
is 
a process
 for developing 
a numerical score 
to rank 
each 
decision alternative based on how well each alternative meets the decision maker’s criteria.
  It sounds
to 
complicated
to me.
But, let's
try. 


 What characteristics of cell  phone are important to you?
 
Well, I want it to be good quality, to work properly and  as expected all the time, then battery life that it is not short. Of course, it is important to look nice and to have other useful features like mp3 player, camera with high resolution, radio and some other stuff.

Great! So, your criteria by which
 you will choose ideal cell phone
 for you are the quality, life
 battery, design, and
 other features.
 

Yes!           
 
  Let's show it like this :  Which criteria is the most important to you?
 
                  And now what?
 


Well, the quality is for me more important then life battery ...and design a little more important 
then quality. I would not like to
 have an ugly cell phone with 
good quality, and then I do not
 want it to have low battery even
 if it is well designed cell phone.
 Uh, it is hard for me to define 
the rank of criteria. 


 No problem.
AHP is 
ideal
 method
 for such 
situations.

On
123ahp.com
on the 
scale 1-9
select the 
importance
 of 
each 
criteria
to another
 one to get 
their 
ranking.
 

 In the same principle compare the cell 
 phones by each criteria.
 
 Hm, it looks simple.
 I entered all my preferences.

 O.K.
By 
the last
 click you
 get 
the result.
Rank of 
alternatives
 and criteria 
will 
show up.


 
 
So, this is the cell phone that best fits my 
preferences and criteria.

         For more details you can 
click on the "details".
   Aditionaly you can make a detailed
   analysis and compare the ranked 
   alternatives with costs or check the 
   similar case in decision library.
  

   What if I change my mind in some preference
 or criteria?


 
Simply 
change 
selected value
on the scale
 and you
 can go
 back on 
any step.
By free 
registration
you can save 
your 
calculation 
of decision
 process
and later 
change it.
You can also
 propose
 for others
 your calculation
 or template
 and go through
 decision library.


    

Great! 

No more problems 

with decision making for me!

 

      


Is that 

AHA

effect 

in your

case?

 

 

Wait a minute! I can select in the 
 same method 
cars, house, suppliers, 
projects and etc. Right?

Just to a minute!
You are decision maker!
123ahp.com is excellent tool
 that can help you to make it
 and analyze it.
Based on your preferences 
and your criteria it is your 
responsibility. You are making 
your choice and your decision. 
  I got it!                                         

  
My choice, My decision 


 

 

I want to buy a cell phone.
I do not know how to choose one among three models which I like.   
 
 
   

Maybe AHP can help you.

 

Hi!
What's
up?


 
I want to buy a cell phone,
 but
I do not know 
how to decide which 
one to 
buy.
 
 A, H, what?

 
AHP 
(Analytical
Hierarchy
Process) 
is 
a process
 for developing 
a numerical score 
to rank 
each 
decision alternative based on how well each alternative meets the decision maker’s criteria.
  It sounds
to 
complicated
to me.
But, let's
try. 


 What characteristics of cell  phone are important to you?
 
Well, I want it to be good quality, to work properly and  as expected all the time, then battery life that it is not short. Of course, it is important to look nice and to have other useful features like mp3 player, camera with high resolution, radio and some other stuff.

Great! So, your criteria by which
 you will choose ideal cell phone
 for you are the quality, life
 battery, design, and
 other features.
 

Yes!           
 
  Let's show it like this :  Which criteria is the most important to you?
 
                  And now what?
 


Well, the quality is for me more important then life battery ...and design a little more important 
then quality. I would not like to
 have an ugly cell phone with 
good quality, and then I do not
 want it to have low battery even
 if it is well designed cell phone.
 Uh, it is hard for me to define 
the rank of criteria. 


 No problem.
AHP is 
ideal
 method
 for such 
situations.

On
123ahp.com
on the 
scale 1-9
select the 
importance
 of 
each 
criteria
to another
 one to get 
their 
ranking.
 

 In the same principle compare the cell 
 phones by each criteria.
 
 Hm, it looks simple.
 I entered all my preferences.

 O.K.
By 
the last
 click you
 get 
the result.
Rank of 
alternatives
 and criteria 
will 
show up.


 
 
So, this is the cell phone that best fits my 
preferences and criteria.

         For more details you can 
click on the "details".
   Aditionaly you can make a detailed
   analysis and compare the ranked 
   alternatives with costs or check the 
   similar case in decision library.
  

   What if I change my mind in some preference
 or criteria?


 
Simply 
change 
selected value
on the scale
 and you
 can go
 back on 
any step.
By free 
registration
you can save 
your 
calculation 
of decision
 process
and later 
change it.
You can also
 propose
 for others
 your calculation
 or template
 and go through
 decision library.


    

Great! 

No more problems 

with decision making for me!

 

      


Is that 

AHA

effect 

in your

case?

 

 

Wait a minute! I can select in the 
 same method 
cars, house, suppliers, 
projects and etc. Right?

Just to a minute!
You are decision maker!
123ahp.com is excellent tool
 that can help you to make it
 and analyze it.
Based on your preferences 
and your criteria it is your 
responsibility. You are making 
your choice and your decision. 
  I got it!                                         

  
My choice, My decision 


 

 

I want to buy a cell phone.
I do not know how to choose one among three models which I like.   
 
 
   

Maybe AHP can help you.

 

Hi!
What's
up?


 
I want to buy a cell phone,
 but
I do not know 
how to decide which 
one to 
buy.
 
 A, H, what?

 
AHP 
(Analytical
Hierarchy
Process) 
is 
a process
 for developing 
a numerical score 
to rank 
each 
decision alternative based on how well each alternative meets the decision maker’s criteria.
  It sounds
to 
complicated
to me.
But, let's
try. 


 What characteristics of cell  phone are important to you?
 
Well, I want it to be good quality, to work properly and  as expected all the time, then battery life that it is not short. Of course, it is important to look nice and to have other useful features like mp3 player, camera with high resolution, radio and some other stuff.

Great! So, your criteria by which
 you will choose ideal cell phone
 for you are the quality, life
 battery, design, and
 other features.
 

Yes!           
 
  Let's show it like this :  Which criteria is the most important to you?
 
                  And now what?
 


Well, the quality is for me more important then life battery ...and design a little more important 
then quality. I would not like to
 have an ugly cell phone with 
good quality, and then I do not
 want it to have low battery even
 if it is well designed cell phone.
 Uh, it is hard for me to define 
the rank of criteria. 


 No problem.
AHP is 
ideal
 method
 for such 
situations.

On
123ahp.com
on the 
scale 1-9
select the 
importance
 of 
each 
criteria
to another
 one to get 
their 
ranking.
 

 In the same principle compare the cell 
 phones by each criteria.
 
 Hm, it looks simple.
 I entered all my preferences.

 O.K.
By 
the last
 click you
 get 
the result.
Rank of 
alternatives
 and criteria 
will 
show up.


 
 
So, this is the cell phone that best fits my 
preferences and criteria.

         For more details you can 
click on the "details".
   Aditionaly you can make a detailed
   analysis and compare the ranked 
   alternatives with costs or check the 
   similar case in decision library.
  

   What if I change my mind in some preference
 or criteria?


 
Simply 
change 
selected value
on the scale
 and you
 can go
 back on 
any step.
By free 
registration
you can save 
your 
calculation 
of decision
 process
and later 
change it.
You can also
 propose
 for others
 your calculation
 or template
 and go through
 decision library.


    

Great! 

No more problems 

with decision making for me!

 

      


Is that 

AHA

effect 

in your

case?

 

 

Wait a minute! I can select in the 
 same method 
cars, house, suppliers, 
projects and etc. Right?

Just to a minute!
You are decision maker!
123ahp.com is excellent tool
 that can help you to make it
 and analyze it.
Based on your preferences 
and your criteria it is your 
responsibility. You are making 
your choice and your decision. 
  I got it!                                         

  
My choice, My decision 


 

 

I want to buy a cell phone.
I do not know how to choose one among three models which I like.   
 
 
   

Maybe AHP can help you.

 

Hi!
What's
up?


 
I want to buy a cell phone,
 but
I do not know 
how to decide which 
one to 
buy.
 
 A, H, what?

 
AHP 
(Analytical
Hierarchy
Process) 
is 
a process
 for developing 
a numerical score 
to rank 
each 
decision alternative based on how well each alternative meets the decision maker’s criteria.
  It sounds
to 
complicated
to me.
But, let's
try. 


 What characteristics of cell  phone are important to you?
 
Well, I want it to be good quality, to work properly and  as expected all the time, then battery life that it is not short. Of course, it is important to look nice and to have other useful features like mp3 player, camera with high resolution, radio and some other stuff.

Great! So, your criteria by which
 you will choose ideal cell phone
 for you are the quality, life
 battery, design, and
 other features.
 

Yes!           
 
  Let's show it like this :  Which criteria is the most important to you?
 
                  And now what?
 


Well, the quality is for me more important then life battery ...and design a little more important 
then quality. I would not like to
 have an ugly cell phone with 
good quality, and then I do not
 want it to have low battery even
 if it is well designed cell phone.
 Uh, it is hard for me to define 
the rank of criteria. 


 No problem.
AHP is 
ideal
 method
 for such 
situations.

On
123ahp.com
on the 
scale 1-9
select the 
importance
 of 
each 
criteria
to another
 one to get 
their 
ranking.
 

 In the same principle compare the cell 
 phones by each criteria.
 
 Hm, it looks simple.
 I entered all my preferences.

 O.K.
By 
the last
 click you
 get 
the result.
Rank of 
alternatives
 and criteria 
will 
show up.


 
 
So, this is the cell phone that best fits my 
preferences and criteria.

         For more details you can 
click on the "details".
   Aditionaly you can make a detailed
   analysis and compare the ranked 
   alternatives with costs or check the 
   similar case in decision library.
  

   What if I change my mind in some preference
 or criteria?


 
Simply 
change 
selected value
on the scale
 and you
 can go
 back on 
any step.
By free 
registration
you can save 
your 
calculation 
of decision
 process
and later 
change it.
You can also
 propose
 for others
 your calculation
 or template
 and go through
 decision library.


    

Great! 

No more problems 

with decision making for me!

 

      


Is that 

AHA

effect 

in your

case?

 

 

Wait a minute! I can select in the 
 same method 
cars, house, suppliers, 
projects and etc. Right?

Just to a minute!
You are decision maker!
123ahp.com is excellent tool
 that can help you to make it
 and analyze it.
Based on your preferences 
and your criteria it is your 
responsibility. You are making 
your choice and your decision. 
  I got it!                                         

  
My choice, My decision 


 

 

I want to buy a cell phone.
I do not know how to choose one among three models which I like.   
 
 
   

Maybe AHP can help you.

 

Hi!
What's
up?


 
I want to buy a cell phone,
 but
I do not know 
how to decide which 
one to 
buy.
 
 A, H, what?

 
AHP 
(Analytical
Hierarchy
Process) 
is 
a process
 for developing 
a numerical score 
to rank 
each 
decision alternative based on how well each alternative meets the decision maker’s criteria.
  It sounds
to 
complicated
to me.
But, let's
try. 


 What characteristics of cell  phone are important to you?
 
Well, I want it to be good quality, to work properly and  as expected all the time, then battery life that it is not short. Of course, it is important to look nice and to have other useful features like mp3 player, camera with high resolution, radio and some other stuff.

Great! So, your criteria by which
 you will choose ideal cell phone
 for you are the quality, life
 battery, design, and
 other features.
 

Yes!           
 
  Let's show it like this :  Which criteria is the most important to you?
 
                  And now what?
 


Well, the quality is for me more important then life battery ...and design a little more important 
then quality. I would not like to
 have an ugly cell phone with 
good quality, and then I do not
 want it to have low battery even
 if it is well designed cell phone.
 Uh, it is hard for me to define 
the rank of criteria. 


 No problem.
AHP is 
ideal
 method
 for such 
situations.

On
123ahp.com
on the 
scale 1-9
select the 
importance
 of 
each 
criteria
to another
 one to get 
their 
ranking.
 

 In the same principle compare the cell 
 phones by each criteria.
 
 Hm, it looks simple.
 I entered all my preferences.

 O.K.
By 
the last
 click you
 get 
the result.
Rank of 
alternatives
 and criteria 
will 
show up.


 
 
So, this is the cell phone that best fits my 
preferences and criteria.

         For more details you can 
click on the "details".
   Aditionaly you can make a detailed
   analysis and compare the ranked 
   alternatives with costs or check the 
   similar case in decision library.
  

   What if I change my mind in some preference
 or criteria?


 
Simply 
change 
selected value
on the scale
 and you
 can go
 back on 
any step.
By free 
registration
you can save 
your 
calculation 
of decision
 process
and later 
change it.
You can also
 propose
 for others
 your calculation
 or template
 and go through
 decision library.


    

Great! 

No more problems 

with decision making for me!

 

      


Is that 

AHA

effect 

in your

case?

 

 

Wait a minute! I can select in the 
 same method 
cars, house, suppliers, 
projects and etc. Right?

Just to a minute!
You are decision maker!
123ahp.com is excellent tool
 that can help you to make it
 and analyze it.
Based on your preferences 
and your criteria it is your 
responsibility. You are making 
your choice and your decision. 
  I got it!                                         

  
My choice, My decision 


 

 

I want to buy a cell phone.
I do not know how to choose one among three models which I like.   
 
 
   

Maybe AHP can help you.

 

Hi!
What's
up?


 
I want to buy a cell phone,
 but
I do not know 
how to decide which 
one to 
buy.
 
 A, H, what?

 
AHP 
(Analytical
Hierarchy
Process) 
is 
a process
 for developing 
a numerical score 
to rank 
each 
decision alternative based on how well each alternative meets the decision maker’s criteria.
  It sounds
to 
complicated
to me.
But, let's
try. 


 What characteristics of cell  phone are important to you?
 
Well, I want it to be good quality, to work properly and  as expected all the time, then battery life that it is not short. Of course, it is important to look nice and to have other useful features like mp3 player, camera with high resolution, radio and some other stuff.

Great! So, your criteria by which
 you will choose ideal cell phone
 for you are the quality, life
 battery, design, and
 other features.
 

Yes!           
 
  Let's show it like this :  Which criteria is the most important to you?
 
                  And now what?
 


Well, the quality is for me more important then life battery ...and design a little more important 
then quality. I would not like to
 have an ugly cell phone with 
good quality, and then I do not
 want it to have low battery even
 if it is well designed cell phone.
 Uh, it is hard for me to define 
the rank of criteria. 


 No problem.
AHP is 
ideal
 method
 for such 
situations.

On
123ahp.com
on the 
scale 1-9
select the 
importance
 of 
each 
criteria
to another
 one to get 
their 
ranking.
 

 In the same principle compare the cell 
 phones by each criteria.
 
 Hm, it looks simple.
 I entered all my preferences.

 O.K.
By 
the last
 click you
 get 
the result.
Rank of 
alternatives
 and criteria 
will 
show up.


 
 
So, this is the cell phone that best fits my 
preferences and criteria.

         For more details you can 
click on the "details".
   Aditionaly you can make a detailed
   analysis and compare the ranked 
   alternatives with costs or check the 
   similar case in decision library.
  

   What if I change my mind in some preference
 or criteria?


 
Simply 
change 
selected value
on the scale
 and you
 can go
 back on 
any step.
By free 
registration
you can save 
your 
calculation 
of decision
 process
and later 
change it.
You can also
 propose
 for others
 your calculation
 or template
 and go through
 decision library.


    

Great! 

No more problems 

with decision making for me!

 

      


Is that 

AHA

effect 

in your

case?

 

 

Wait a minute! I can select in the 
 same method 
cars, house, suppliers, 
projects and etc. Right?

Just to a minute!
You are decision maker!
123ahp.com is excellent tool
 that can help you to make it
 and analyze it.
Based on your preferences 
and your criteria it is your 
responsibility. You are making 
your choice and your decision. 
  I got it!                                         

  
My choice, My decision 


 

 

I want to buy a cell phone.
I do not know how to choose one among three models which I like.   
 
 
   

Maybe AHP can help you.

 

Hi!
What's
up?


 
I want to buy a cell phone,
 but
I do not know 
how to decide which 
one to 
buy.
 
 A, H, what?

 
AHP 
(Analytical
Hierarchy
Process) 
is 
a process
 for developing 
a numerical score 
to rank 
each 
decision alternative based on how well each alternative meets the decision maker’s criteria.
  It sounds
to 
complicated
to me.
But, let's
try. 


 What characteristics of cell  phone are important to you?
 
Well, I want it to be good quality, to work properly and  as expected all the time, then battery life that it is not short. Of course, it is important to look nice and to have other useful features like mp3 player, camera with high resolution, radio and some other stuff.

Great! So, your criteria by which
 you will choose ideal cell phone
 for you are the quality, life
 battery, design, and
 other features.
 

Yes!           
 
  Let's show it like this :  Which criteria is the most important to you?
 
                  And now what?
 


Well, the quality is for me more important then life battery ...and design a little more important 
then quality. I would not like to
 have an ugly cell phone with 
good quality, and then I do not
 want it to have low battery even
 if it is well designed cell phone.
 Uh, it is hard for me to define 
the rank of criteria. 


 No problem.
AHP is 
ideal
 method
 for such 
situations.

On
123ahp.com
on the 
scale 1-9
select the 
importance
 of 
each 
criteria
to another
 one to get 
their 
ranking.
 

 In the same principle compare the cell 
 phones by each criteria.
 
 Hm, it looks simple.
 I entered all my preferences.

 O.K.
By 
the last
 click you
 get 
the result.
Rank of 
alternatives
 and criteria 
will 
show up.


 
 
So, this is the cell phone that best fits my 
preferences and criteria.

         For more details you can 
click on the "details".
   Aditionaly you can make a detailed
   analysis and compare the ranked 
   alternatives with costs or check the 
   similar case in decision library.
  

   What if I change my mind in some preference
 or criteria?


 
Simply 
change 
selected value
on the scale
 and you
 can go
 back on 
any step.
By free 
registration
you can save 
your 
calculation 
of decision
 process
and later 
change it.
You can also
 propose
 for others
 your calculation
 or template
 and go through
 decision library.


    

Great! 

No more problems 

with decision making for me!

 

      


Is that 

AHA

effect 

in your

case?

 

 

Wait a minute! I can select in the 
 same method 
cars, house, suppliers, 
projects and etc. Right?

Just to a minute!
You are decision maker!
123ahp.com is excellent tool
 that can help you to make it
 and analyze it.
Based on your preferences 
and your criteria it is your 
responsibility. You are making 
your choice and your decision. 
  I got it!                                         

  
My choice, My decision 


 

 

I want to buy a cell phone.
I do not know how to choose one among three models which I like.   
 
 
   

Maybe AHP can help you.

 

Hi!
What's
up?


 
I want to buy a cell phone,
 but
I do not know 
how to decide which 
one to 
buy.
 
 A, H, what?

 
AHP 
(Analytical
Hierarchy
Process) 
is 
a process
 for developing 
a numerical score 
to rank 
each 
decision alternative based on how well each alternative meets the decision maker’s criteria.
  It sounds
to 
complicated
to me.
But, let's
try. 


 What characteristics of cell  phone are important to you?
 
Well, I want it to be good quality, to work properly and  as expected all the time, then battery life that it is not short. Of course, it is important to look nice and to have other useful features like mp3 player, camera with high resolution, radio and some other stuff.

Great! So, your criteria by which
 you will choose ideal cell phone
 for you are the quality, life
 battery, design, and
 other features.
 

Yes!           
 
  Let's show it like this :  Which criteria is the most important to you?
 
                  And now what?
 


Well, the quality is for me more important then life battery ...and design a little more important 
then quality. I would not like to
 have an ugly cell phone with 
good quality, and then I do not
 want it to have low battery even
 if it is well designed cell phone.
 Uh, it is hard for me to define 
the rank of criteria. 


 No problem.
AHP is 
ideal
 method
 for such 
situations.

On
123ahp.com
on the 
scale 1-9
select the 
importance
 of 
each 
criteria
to another
 one to get 
their 
ranking.
 

 In the same principle compare the cell 
 phones by each criteria.
 
 Hm, it looks simple.
 I entered all my preferences.

 O.K.
By 
the last
 click you
 get 
the result.
Rank of 
alternatives
 and criteria 
will 
show up.


 
 
So, this is the cell phone that best fits my 
preferences and criteria.

         For more details you can 
click on the "details".
   Aditionaly you can make a detailed
   analysis and compare the ranked 
   alternatives with costs or check the 
   similar case in decision library.
  

   What if I change my mind in some preference
 or criteria?


 
Simply 
change 
selected value
on the scale
 and you
 can go
 back on 
any step.
By free 
registration
you can save 
your 
calculation 
of decision
 process
and later 
change it.
You can also
 propose
 for others
 your calculation
 or template
 and go through
 decision library.


    

Great! 

No more problems 

with decision making for me!

 

      


Is that 

AHA

effect 

in your

case?

 

 

Wait a minute! I can select in the 
 same method 
cars, house, suppliers, 
projects and etc. Right?

Just to a minute!
You are decision maker!
123ahp.com is excellent tool
 that can help you to make it
 and analyze it.
Based on your preferences 
and your criteria it is your 
responsibility. You are making 
your choice and your decision. 
  I got it!                                         

  
My choice, My decision 


 

 

I want to buy a cell phone.
I do not know how to choose one among three models which I like.   
 
 
   

Maybe AHP can help you.

 

Hi!
What's
up?


 
I want to buy a cell phone,
 but
I do not know 
how to decide which 
one to 
buy.
 
 A, H, what?

 
AHP 
(Analytical
Hierarchy
Process) 
is 
a process
 for developing 
a numerical score 
to rank 
each 
decision alternative based on how well each alternative meets the decision maker’s criteria.
  It sounds
to 
complicated
to me.
But, let's
try. 


 What characteristics of cell  phone are important to you?
 
Well, I want it to be good quality, to work properly and  as expected all the time, then battery life that it is not short. Of course, it is important to look nice and to have other useful features like mp3 player, camera with high resolution, radio and some other stuff.

Great! So, your criteria by which
 you will choose ideal cell phone
 for you are the quality, life
 battery, design, and
 other features.
 

Yes!           
 
  Let's show it like this :  Which criteria is the most important to you?
 
                  And now what?
 


Well, the quality is for me more important then life battery ...and design a little more important 
then quality. I would not like to
 have an ugly cell phone with 
good quality, and then I do not
 want it to have low battery even
 if it is well designed cell phone.
 Uh, it is hard for me to define 
the rank of criteria. 


 No problem.
AHP is 
ideal
 method
 for such 
situations.

On
123ahp.com
on the 
scale 1-9
select the 
importance
 of 
each 
criteria
to another
 one to get 
their 
ranking.
 

 In the same principle compare the cell 
 phones by each criteria.
 
 Hm, it looks simple.
 I entered all my preferences.

 O.K.
By 
the last
 click you
 get 
the result.
Rank of 
alternatives
 and criteria 
will 
show up.


 
 
So, this is the cell phone that best fits my 
preferences and criteria.

         For more details you can 
click on the "details".
   Aditionaly you can make a detailed
   analysis and compare the ranked 
   alternatives with costs or check the 
   similar case in decision library.
  

   What if I change my mind in some preference
 or criteria?


 
Simply 
change 
selected value
on the scale
 and you
 can go
 back on 
any step.
By free 
registration
you can save 
your 
calculation 
of decision
 process
and later 
change it.
You can also
 propose
 for others
 your calculation
 or template
 and go through
 decision library.


    

Great! 

No more problems 

with decision making for me!

 

      


Is that 

AHA

effect 

in your

case?

 

 

Wait a minute! I can select in the 
 same method 
cars, house, suppliers, 
projects and etc. Right?

Just to a minute!
You are decision maker!
123ahp.com is excellent tool
 that can help you to make it
 and analyze it.
Based on your preferences 
and your criteria it is your 
responsibility. You are making 
your choice and your decision. 
  I got it!                                         

  
My choice, My decision 


 

 

I want to buy a cell phone.
I do not know how to choose one among three models which I like.   
 
 
   

Maybe AHP can help you.

 

Hi!
What's
up?


 
I want to buy a cell phone,
 but
I do not know 
how to decide which 
one to 
buy.
 
 A, H, what?

 
AHP 
(Analytical
Hierarchy
Process) 
is 
a process
 for developing 
a numerical score 
to rank 
each 
decision alternative based on how well each alternative meets the decision maker’s criteria.
  It sounds
to 
complicated
to me.
But, let's
try. 


 What characteristics of cell  phone are important to you?
 
Well, I want it to be good quality, to work properly and  as expected all the time, then battery life that it is not short. Of course, it is important to look nice and to have other useful features like mp3 player, camera with high resolution, radio and some other stuff.

Great! So, your criteria by which
 you will choose ideal cell phone
 for you are the quality, life
 battery, design, and
 other features.
 

Yes!           
 
  Let's show it like this :  Which criteria is the most important to you?
 
                  And now what?
 


Well, the quality is for me more important then life battery ...and design a little more important 
then quality. I would not like to
 have an ugly cell phone with 
good quality, and then I do not
 want it to have low battery even
 if it is well designed cell phone.
 Uh, it is hard for me to define 
the rank of criteria. 


 No problem.
AHP is 
ideal
 method
 for such 
situations.

On
123ahp.com
on the 
scale 1-9
select the 
importance
 of 
each 
criteria
to another
 one to get 
their 
ranking.
 

 In the same principle compare the cell 
 phones by each criteria.
 
 Hm, it looks simple.
 I entered all my preferences.

 O.K.
By 
the last
 click you
 get 
the result.
Rank of 
alternatives
 and criteria 
will 
show up.


 
 
So, this is the cell phone that best fits my 
preferences and criteria.

         For more details you can 
click on the "details".
   Aditionaly you can make a detailed
   analysis and compare the ranked 
   alternatives with costs or check the 
   similar case in decision library.
  

   What if I change my mind in some preference
 or criteria?


 
Simply 
change 
selected value
on the scale
 and you
 can go
 back on 
any step.
By free 
registration
you can save 
your 
calculation 
of decision
 process
and later 
change it.
You can also
 propose
 for others
 your calculation
 or template
 and go through
 decision library.


    

Great! 

No more problems 

with decision making for me!

 

      


Is that 

AHA

effect 

in your

case?

 

 

Wait a minute! I can select in the 
 same method 
cars, house, suppliers, 
projects and etc. Right?

Just to a minute!
You are decision maker!
123ahp.com is excellent tool
 that can help you to make it
 and analyze it.
Based on your preferences 
and your criteria it is your 
responsibility. You are making 
your choice and your decision. 
  I got it!                                         

  
My choice, My decision 


 

 

I want to buy a cell phone.
I do not know how to choose one among three models which I like.   
 
 
   

Maybe AHP can help you.

 

Hi!
What's
up?


 
I want to buy a cell phone,
 but
I do not know 
how to decide which 
one to 
buy.
 
 A, H, what?

 
AHP 
(Analytical
Hierarchy
Process) 
is 
a process
 for developing 
a numerical score 
to rank 
each 
decision alternative based on how well each alternative meets the decision maker’s criteria.
  It sounds
to 
complicated
to me.
But, let's
try. 


 What characteristics of cell  phone are important to you?
 
Well, I want it to be good quality, to work properly and  as expected all the time, then battery life that it is not short. Of course, it is important to look nice and to have other useful features like mp3 player, camera with high resolution, radio and some other stuff.

Great! So, your criteria by which
 you will choose ideal cell phone
 for you are the quality, life
 battery, design, and
 other features.
 

Yes!           
 
  Let's show it like this :  Which criteria is the most important to you?
 
                  And now what?
 


Well, the quality is for me more important then life battery ...and design a little more important 
then quality. I would not like to
 have an ugly cell phone with 
good quality, and then I do not
 want it to have low battery even
 if it is well designed cell phone.
 Uh, it is hard for me to define 
the rank of criteria. 


 No problem.
AHP is 
ideal
 method
 for such 
situations.

On
123ahp.com
on the 
scale 1-9
select the 
importance
 of 
each 
criteria
to another
 one to get 
their 
ranking.
 

 In the same principle compare the cell 
 phones by each criteria.
 
 Hm, it looks simple.
 I entered all my preferences.

 O.K.
By 
the last
 click you
 get 
the result.
Rank of 
alternatives
 and criteria 
will 
show up.


 
 
So, this is the cell phone that best fits my 
preferences and criteria.

         For more details you can 
click on the "details".
   Aditionaly you can make a detailed
   analysis and compare the ranked 
   alternatives with costs or check the 
   similar case in decision library.
  

   What if I change my mind in some preference
 or criteria?


 
Simply 
change 
selected value
on the scale
 and you
 can go
 back on 
any step.
By free 
registration
you can save 
your 
calculation 
of decision
 process
and later 
change it.
You can also
 propose
 for others
 your calculation
 or template
 and go through
 decision library.


    

Great! 

No more problems 

with decision making for me!

 

      


Is that 

AHA

effect 

in your

case?

 

 

Wait a minute! I can select in the 
 same method 
cars, house, suppliers, 
projects and etc. Right?

Just to a minute!
You are decision maker!
123ahp.com is excellent tool
 that can help you to make it
 and analyze it.
Based on your preferences 
and your criteria it is your 
responsibility. You are making 
your choice and your decision. 
  I got it!                                         

  
My choice, My decision 


 

 

I want to buy a cell phone.
I do not know how to choose one among three models which I like.   
 
 
   

Maybe AHP can help you.

 

Hi!
What's
up?


 
I want to buy a cell phone,
 but
I do not know 
how to decide which 
one to 
buy.
 
 A, H, what?

 
AHP 
(Analytical
Hierarchy
Process) 
is 
a process
 for developing 
a numerical score 
to rank 
each 
decision alternative based on how well each alternative meets the decision maker’s criteria.
  It sounds
to 
complicated
to me.
But, let's
try. 


 What characteristics of cell  phone are important to you?
 
Well, I want it to be good quality, to work properly and  as expected all the time, then battery life that it is not short. Of course, it is important to look nice and to have other useful features like mp3 player, camera with high resolution, radio and some other stuff.

Great! So, your criteria by which
 you will choose ideal cell phone
 for you are the quality, life
 battery, design, and
 other features.
 

Yes!           
 
  Let's show it like this :  Which criteria is the most important to you?
 
                  And now what?
 


Well, the quality is for me more important then life battery ...and design a little more important 
then quality. I would not like to
 have an ugly cell phone with 
good quality, and then I do not
 want it to have low battery even
 if it is well designed cell phone.
 Uh, it is hard for me to define 
the rank of criteria. 


 No problem.
AHP is 
ideal
 method
 for such 
situations.

On
123ahp.com
on the 
scale 1-9
select the 
importance
 of 
each 
criteria
to another
 one to get 
their 
ranking.
 

 In the same principle compare the cell 
 phones by each criteria.
 
 Hm, it looks simple.
 I entered all my preferences.

 O.K.
By 
the last
 click you
 get 
the result.
Rank of 
alternatives
 and criteria 
will 
show up.


 
 
So, this is the cell phone that best fits my 
preferences and criteria.

         For more details you can 
click on the "details".
   Aditionaly you can make a detailed
   analysis and compare the ranked 
   alternatives with costs or check the 
   similar case in decision library.
  

   What if I change my mind in some preference
 or criteria?


 
Simply 
change 
selected value
on the scale
 and you
 can go
 back on 
any step.
By free 
registration
you can save 
your 
calculation 
of decision
 process
and later 
change it.
You can also
 propose
 for others
 your calculation
 or template
 and go through
 decision library.


    

Great! 

No more problems 

with decision making for me!

 

      


Is that 

AHA

effect 

in your

case?

 

 

Wait a minute! I can select in the 
 same method 
cars, house, suppliers, 
projects and etc. Right?

Just to a minute!
You are decision maker!
123ahp.com is excellent tool
 that can help you to make it
 and analyze it.
Based on your preferences 
and your criteria it is your 
responsibility. You are making 
your choice and your decision. 
  I got it!                                         

  
My choice, My decision 


 

 

I want to buy a cell phone.
I do not know how to choose one among three models which I like.   
 
 
   

Maybe AHP can help you.

 

Hi!
What's
up?


 
I want to buy a cell phone,
 but
I do not know 
how to decide which 
one to 
buy.
 
 A, H, what?

 
AHP 
(Analytical
Hierarchy
Process) 
is 
a process
 for developing 
a numerical score 
to rank 
each 
decision alternative based on how well each alternative meets the decision maker’s criteria.
  It sounds
to 
complicated
to me.
But, let's
try. 


 What characteristics of cell  phone are important to you?
 
Well, I want it to be good quality, to work properly and  as expected all the time, then battery life that it is not short. Of course, it is important to look nice and to have other useful features like mp3 player, camera with high resolution, radio and some other stuff.

Great! So, your criteria by which
 you will choose ideal cell phone
 for you are the quality, life
 battery, design, and
 other features.
 

Yes!           
 
  Let's show it like this :  Which criteria is the most important to you?
 
                  And now what?
 


Well, the quality is for me more important then life battery ...and design a little more important 
then quality. I would not like to
 have an ugly cell phone with 
good quality, and then I do not
 want it to have low battery even
 if it is well designed cell phone.
 Uh, it is hard for me to define 
the rank of criteria. 


 No problem.
AHP is 
ideal
 method
 for such 
situations.

On
123ahp.com
on the 
scale 1-9
select the 
importance
 of 
each 
criteria
to another
 one to get 
their 
ranking.
 

 In the same principle compare the cell 
 phones by each criteria.
 
 Hm, it looks simple.
 I entered all my preferences.

 O.K.
By 
the last
 click you
 get 
the result.
Rank of 
alternatives
 and criteria 
will 
show up.


 
 
So, this is the cell phone that best fits my 
preferences and criteria.

         For more details you can 
click on the "details".
   Aditionaly you can make a detailed
   analysis and compare the ranked 
   alternatives with costs or check the 
   similar case in decision library.
  

   What if I change my mind in some preference
 or criteria?


 
Simply 
change 
selected value
on the scale
 and you
 can go
 back on 
any step.
By free 
registration
you can save 
your 
calculation 
of decision
 process
and later 
change it.
You can also
 propose
 for others
 your calculation
 or template
 and go through
 decision library.


    

Great! 

No more problems 

with decision making for me!

 

      


Is that 

AHA

effect 

in your

case?

 

 

Wait a minute! I can select in the 
 same method 
cars, house, suppliers, 
projects and etc. Right?

Just to a minute!
You are decision maker!
123ahp.com is excellent tool
 that can help you to make it
 and analyze it.
Based on your preferences 
and your criteria it is your 
responsibility. You are making 
your choice and your decision. 
  I got it!                                         

  
My choice, My decision 


ahp examples - collection

examples